Wëllkom um site vun den Äischener Guiden a Scouten


De Grupp vun den Äischener Scouten gouf 1934 vun jonken Äischener Jongen an d’Liewen geruff. Bis 1994 war deen Äischener Scoutsgrupp un d’Lëtzebuerger Scouten (LS) affiliéiert. 1994 koum dunn d’Fusioun vun den Lëtzebuerger Guiden an den Lëtzebuerger Scouten an domadder zur Grënnung vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS).


Eise Grupp besteht aktuell aus +-70 Guiden a Scouten.