Äischener Guiden a Scouten a.s.b.l.

 

D’Äischener Guiden a Scouten a.s.b.l. huet als Ziel :

- dem Grupp eng moralesch an eng finanziell Ennerstezung zou zebrengen,

- dem Grupp seng generell Interesse ze verteidigen

- d’Guiden an Scouten an der Gemeng ze förderen

- d‘Bauten esou wéi verschidden Miwel vum Grup St Pierre Äischen ze verwalten.

 

E weidert Ziel ass et all Objekt oder Miwel déi direkt oder indirekt matt hirem Zweck ze din hun ze erwerben, ze léinen, finanziell oder keschtelos ze exploitéieren respektiv ze finanzéieren.

 

D’Äiscnener Guiden a Scouten a.s.b.l. ass politesch neutral a fréd d’Ennerstetzung vun Leit oder Associatiounen déi en de Grupp an seng Tätegkéten können ennerstezen.

 

D'Äischener Guiden a Scouten a.s.b.l. ass en eegene Veräin deem dem Besoin vum Grupp nogeet an en ënnerstezt

 

 

Constitutioun vum comité vun der Äischener Guiden a Scouten a.s.b.l.:

President
 
Caissière
 
Secrétaire
Biver Gaby
Member
Kauff Alberte
Member
Kauff Paul
Member
Robert Guy
Member
Schandeler Ingo
Representant aus dem Grupp
Kantz Dominique
Representant aus dem Grupp
Pirsch Klood
Representant aus dem Grupp
Schroeder Tom

 

Statuten Äischener Guiden a Scouten a.s.b.l. pdf | HTML